English

021099 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)(中国药典) SDS

发布时间:2020-03-06    浏览次数:2458

文件资料:021099 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)(中国药典) SDS

对应产品:021099 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)(中国药典) 干粉 250g(链接:https://www.huankai.com/show/20661.html

//