English

1kb DNA Ladder III(规格:500μl | 货号:HKD033-01A)

英文名称:1kb DNA Ladder III

货 号 :HKD033-01A

规 格 :500μl

用途:凝胶电泳

浏览次数:223次

购买数量:
-
+
联系方式:
商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文

产品名称:1kb DNA Ladder III

产品编号与包装规格:

编号产品名称规格产品用途价格
HKD033-01A1kb DNA Ladder III500μlDNA 标记 试剂246

1kb DNA Ladder III 产品包装(A包装):

产品组成体积
1kb DNA Ladder III500μl

产品详情:
HKD033 1kb DNA Ladder III(DNA 标记),链接:https://www.huankai.com/show/39353.html

1kb DNA Ladder III产品说明