English

T7 Endonuclease Ⅰ(规格:250U | 货号:HKM017-01A)

英文名称:T7 Endonuclease Ⅰ

货 号 :HKM017-01A

规 格 :250U

用途:检测或切割异源二聚体DNA和切割DNA等…

浏览次数:1065次

购买数量:
-
+
联系方式:
商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文

产品名称:T7 Endonuclease Ⅰ
中文名称:T7 核酸内切酶 Ⅰ

产品编号与包装规格:

编号产品名称规格产品介绍价格
HKM017-01AT7 Endonuclease Ⅰ250UT7 核酸内切酶540

产品详情:
HKM017系列 T7 Endonuclease Ⅰ(T7核酸内切酶Ⅰ),链接:https://www.huankai.com/show/39171.html

HKM017系列 T7 Endonuclease Ⅰ(T7核酸内切酶Ⅰ)