English

T7 核酸内切酶 Ⅰ(规格:250U×5 | 货号:HKM017-02A)

英文名称:T7 Endonuclease Ⅰ

货 号 :HKM017-02A

规 格 :250U×5

用途:随机切割线性DNA进行shot-gun 克隆等…

浏览次数:3048次

购买数量:
-
+
联系方式:
商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文

产品名称:T7 核酸内切酶 Ⅰ
英文名称:T7 Endonuclease Ⅰ

产品编号与包装规格:

编号产品名称规格产品介绍价格
HKM017-02AT7 核酸内切酶 Ⅰ250U×5T7 核酸内切酶2398

产品详情:
HKM017系列 T7 Endonuclease Ⅰ(T7核酸内切酶Ⅰ),链接:https://www.huankai.com/show/39171.html

HKM017系列 T7 Endonuclease Ⅰ(T7核酸内切酶Ⅰ)

//